Blok Textový editor

Vkladanie a editácia textov

V bloku Textový editor môžete:

1) pracovať s textom:

- návody sú na tejto stránke 

2) pracovať s obrázkami:

- návody nájdete na stránke Textový editor - Vkladanie a editácia obrázkov

3) vytvárať hypertextové odkazy:

 • na inú stránku Vášho webu
 • na stránku iného webu
 • na súbor

- návody nájdete na stránke Textový editor - Vkladanie a editácia hypertextových odkazov

4) vkladať kotvu:

- návod nájdete na stránke Textový editor - Vkladanie kotvy

Vkladanie a editácia textov

Vytvorenie textu v textovom editore:

Práca s textom je podobná práci v akomkoľvek bežnom textovom editore (Microsoft Word, Open Office Writer, 602Text a pod.). Postupujte nasledovne: 

 1. Vytvorte nový blok Textový editor alebo kliknite na už existujúci blok. Návod na vytvorenie nového bloku nájdete v odstavci Vytvorenie nového bloku (stránka Bloky na stránke a Nový blok).
  Ukážka vytvoreného bloku Textový editor:

   
 2. V hornej kolonke vyplňte nadpis, ktorý sa na Vašej web stránke automaticky zobrazí typom písma odlišným od ostatného textu.
 3. Do hlavného poľa textového editora vpisujte znenie textu. Text môžete prenášať aj z iných externých zdrojov (napr. z Microsoft Word), ale pri prenose sa stratí jeho formátovanie. To musíte v Textovom editore nanovo upraviť pomocou funkcií v nástrojovej lište.
 4. Zaznamenaný text vždy uložte kliknutím na tlačidlo Uložiť. Naopak, ak od posledného uloženia textu vykonáte zmeny, ktoré uložiť nechcete, kliknite na tlačidlo Storno.

Funkcie v nástrojovej lište:

Môžete si zvoliť tučné písmo, kurzívu, alebo rozličné farby písma. Myšou vyznačte daný text a po kliknutí na príslušnú ikonku získate:

- tlačítko pre tučný text tučné písmo (Bold)

- tlačitko pre kurzívu kurzívu (Italic)

- tlačítko pre výber farby textu vyberiete požadovanú farbu textu (čierna, oranžová, červená, sivá) 

Môžete určiť zarovnanie textu. Myšou vyznačte daný text a po kliknutí na príslušnú ikonku sa text zarovná:

- tlačitko pre zarovnanie vľavo vľavo

- tlačítko pre zarovnanie na stred na stred

- tlačítko pre zarovnanie vpravo vpravo

Môžete použiť špecifické úpravy textu pri písaní zoznamov alebo pri vymenúvaní viacerých položiek textu. Vytvorte nový riadok stlačením klávesy Enter a potom kliknite na ikonku:

- tlačítko pre číslovany zoznam, ak chcete číslovaný zoznam

Číslovaný zoznam:

 1. prvý bod
 2. druhý bod
 3. tretí bod

- tlačítko pre odrážky, ak chcete odrážky pred riadkami

Odrážky pred riadkami:

 • prvý bod
 • druhý bod
 • tretí bod

Pokiaľ si číslovaný zoznam alebo odrážky už neželáte, po stlačení klávesy Enter kliknite opäť na spomínané ikonky a špecifická úprava textu sa v novom riadku zruší.

Môžete zväčšiť alebo zmenšiť odsadenie textu. Stlačením ikonky:

- tlačítko pre zväčšenie odsadenia zväčšíte odsadenie textu

- tlačítko pre zmenšenie odsadenia textu zmenšíte odsadenie textu

Môžete sa vo vykonaných úkonoch vrátiť späť kliknutím na ikonku tlačítko pre vrátenie zmien . Pozor! Po uložení textu sa táto funkcia už použiť nedá, resp. sa dá opäť použiť len od stavu, v akom ste text naposledy uložili.

Môžete vytvoriť jednoduchú tabuľku pomocou ikonky tlačítko pre vytvorenie tabuľky . Viac sa o práci s tabuľkou dozviete nižšie.

Môžete do textu vložiť smajlíka kliknutím na ikonku tlačítko pre vloženie smajlíkov.

Ikonka tlačítko pre aktiváciu zdrojového kódu HTML slúži na prepnutie do HTML formátovaného kódu a na jeho ručné úpravy. Použite ju iba v prípade, že máte skúsenosti s HTML programovaním. Pozor! Táto funkcia nie je určená pre bežného používateľa!

Vytvorenie tabuľky a práca s tabuľkou

 1. Tabuľku vytvorte kliknutím na ikonku tlačítko pre vytvorenie tabuľky  v nástrojovej lište. Otvorí sa formulár Vlastnosti tabuľky:


 2. Vo formulári nastavte počet riadkovstĺpcov.
 3. Nastavte šírku tabuľky. Šírku môžete nastavovať v % alebo v pixeloch. Ak nastavíte 100%, bude tabuľka flexibilne roztiahnutá na celú šírku webu. 
 4. Nastavte ohraničenie tabuľky nasledovne:
  1 a viac -  tabuľka bude mať ohraničené mriežky (čím vyššie číslo, tým hrubšie vonkajšie orámovanie tabuľky)
  0 - mriežky tabuľky nebudú viditeľné na webe (v administrácii sa mriežky zobrazia, aby ste mohli vyplniť obsah tabuľky) 
 5. Vyberte z ponuky jednu z možností zarovnania tabuľky na stránke (vľavo, na stred, vpravo).
 6. Nastavte vzdialenosť buniek (čím väčšie číslo nastavíte, tým viac budú jednotlivé bunky od seba vzdialené).
 7. Nastavte odsadenie obsahu v bunke (čím väčšie číslo nastavíte, tým väčšia bude vzdialenosť textu od ľavého a pravého okraja bunky).
 8. Do kolonky Popis vypíšte text, ktorý sa má zobraziť nad tabuľkou.
 9. Kliknite na tlačidlo OK. Ak si neželáte tabuľku uložiť, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
 10. Údaje do tabuľky nahadzujte ručne alebo kopírujte do jednotlivých okienok klávesovou skratkou Ctrl+C.

Vlastnosti tabuľky a jednotlivých buniek môžete meniť podobným spôsobom ako v bežných tabuľkových editoroch (Microsoft Excel, Open Office Calk a pod.):

 1. Vyznačte myšou bunky, ktoré chcete zmeniť.
 2. Kliknite na pravé tlačidlo myši a otvorí sa ponuka pre prácu s tabuľkou: 

   

Ako sa tabuľka zobrazí na webe?

Nakoniec si ukážeme, ako sa konkrétne nastavenia prejavia na vzhľade tabuľky.
Vo formulári Vlastnosti tabuľky sme nastavili tieto parametre:

Nastavenia sa prejavili na vzhľade tabuľky nasledovne :

   

Pri vypĺňaní tabuľky sme použili podobné funkcie z nástrojovej lišty ako pri práci s textom:

 • rôzne typy písma
 • rôzne spôsoby zarovnania
 • číslovaný zoznam
 • zoznam s odrážkami
 • hypertextový odkaz
 • kotva