Všeobecné obchodné podmienky

Služba Biznisweb.sk slúži na vytváranie a aktualizáciu webových stránok, prioritne pre firmy.

 1. Prevádzkovateľ služby

Prevádzkovateľom služby je IRISOFT, s.r.o., IČO: 36332275.
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri, vedenom Okresným súdom
v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka číslo: 14274/R.
Sídlo firmy a korešpondenčná adresa: Soblahovská 1116/61, Trenčín, 91101
Kancelárie: Pod Juhom 6477, Trenčín

IRISOFT, s.r.o. prevádzkuje všetky služby samostatne a nespolupracuje s inými spoločnosťami, ktoré by v mene IRISOFT, s.r.o. vykonávali služby napr. registrácie do internetových katalógov, zvyšovanie návštevnosti web stránok a SEO služby. Akákoľvek ponuka od konkurenčnej firmy je považovaná za podvodné jednanie a zneužitie dobrého mena spoločnosti IRISOFT, s.r.o. a jej ochrannej známky FLOX CMS, domén BiznisWeb.sk a Flox.sk na ponuku služieb cudzej firmy.

IRISOFT, s.r.o. spolupracuje s partnermi, ktorí ponúkajú vo web stránkach a internetových obchodoch vytvorených v systéme BiznisWeb.sk tvorbu grafického designu a programovanie individuálne ako samostatné podnikateľské subjekty. Partneri nemajú oprávnenie konať v mene IRISOFT s.r.o. a v mene služby BiznisWeb.sk.

2. Ďalšie ujednania

 • Používateľ služby BiznisWeb.sk musí byť osoba vo veku od 18 rokov!
 • Používateľ vyplnením objednávkového formulára BiznisWeb.sk dáva súhlas na zasielanie elektronických faktúr. Používateľ je povinný neodkladne informovať prevádzkovateľa o zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr, najmä o zmene e-mailovej adresy.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa potreby meniť Všeobecné obchodné podmienky používania služby BiznisWeb.sk.
 • Predmetom VOP je úprava vzájomných práv a povinností Prevádzkovateľa a Používateľa. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Používateľom.
 • Za Zmluvu sa považuje aj vyplnený a odoslaný formulár označený ako Objednávka. Návrh Zmluvy (Objednávky) v podobe nevyplneného formulára je umiestnený a prístupný každému na webovej stránke Poskytovateľa a umožňuje zadanie údajov o Užívateľovi a Službách a ich záväzné objednanie u Poskytovateľa.
 • Prevádzkovateľ Používateľa prostredníctvom emailu informuje o registračnom procese v službe BiznisWeb.sk. Prevádzkovateľ Používateľa emailom informuje aj o úspešnosti registrácie, o ukončení testovacej prevádzky, vyzve na vyplnenie fakturačných údajov, vyzve na úhradu za služby, informuje o zaplatení záväzkov, zašle predfaktúru a faktúru, informuje o zmazaní web stránok vytvorených v službe BiznisWeb.sk a pod.. Prevádzkovateľ emailom, telefonicky, alebo prostredníctvom sms, informuje o novinkách služby BiznisWeb.sk a ponukách Prevádzkovateľa.
 • Používateľ služby BiznisWeb.sk si prenajíma v zvolenom časovom intervale redakčný systém FLOX CMS, spolu s priestorom na serveri a inými službami, a teda nie je vlastníkom licencie redakčného systému FLOX CMS. V prípade záujmu môže Používateľ za jednorazový poplatok zakúpiť licenciu redakčného systému FLOX CMS, pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte.
 • Prevádzkovateľ se bude snažit o maximálnu funkčnosť a dostupnosť poskytovanej služby.
 • Prevádzkovateľ nezaručuje, že služba BiznisWeb.sk splní špecifické požiadavky Používateľa a nezodpovedá za škody tým spôsobené (ušlý zisk). V prípade záujmu o doprogramovanie funkcionality bude objednávka riešená individuálne ako tvorba web stránky na mieru.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú stratou alebo poškodením uložených dát, či za dočasné prerušenie služby.
 • Prevádzkovateľ považuje kontaktný mail Používateľa za mail osoby kompetentnej pre realizáciu akýchkoľvek zmien webovej prezentácie (presmerovanie domény, objednávka doplnkových sluižeb, zmena prihlasovacích údajov a pod....)
 • Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah web stránok, vytvorených používateľmi.
 • Používateľ je zodpovedný za zálohovanie obsahu svojej web prezentácie v textovej forme.
 • Používateľ sa zaväzuje, že nebude úmyselne zneužívať systém alebo inak preťažovať server.
 • Poskytovanie služieb a ich rozsahu sa riadi platným cenníkom, ktorý je zverejnený na web stránkach Prevádzkovateľa.
 • Postihy za znovuaktiváciu a neuhradenie faktúr sa riadia platným cenníkom, ktorý je zverejnený na web stránkach Prevádzkovateľa.
 • Používateľ je povinný v zmysle platných zákonov SR uviesť na web stránke (napr. v sekcii Obchodné podmienky): svoju identitu, obchodné meno; adresu; ceny tovaru a služieb vrátane daní; dodacie náklady, ak existujú; údaje o platbe, dodávke, poskytnutí; existenciu práva a podmienky za ktorých možno odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku; časové obdobie ponúkanej ceny,
 • Ak je Prevádzkovateľom web stránky spoločnosť poskytujúca úvery, pôžičky a hypotéky, je povinná vydokladovať do 5 dní od vyplnenia objednávky BiznisWeb.sk platné povolenie na prevádzkovanie tejto činnosti na území Slovenskej Republiky. Potvrdenie je možné zaslať na adresu info @ biznisweb.sk.
 • Právnická a fyzická osoba sídliaca / žijúca mimo územia členských štátov EU zašle do 2 dní od vyplnenia objednávky potvrdenie o pobyte v danom štáte, resp. oskenované potvrdenie o podnikaní v danom štáte v prípade právnickej osoby.

Predaj služby BiznisWeb.sk tretím osobám.

Používateľ súhlasí, že nebude službu BiznisWeb.sk poskytovať tretím osobám. Pre služby BiznisWeb.sk platí cenník dostupný na stránke www.biznisweb.sk. Právo poskytovania služby tretím osobám majú len partneri Prevádzkovateľa služby, aj v tomto prípade platí cenník ako na www.biznisweb.sk.

3 Referencia na Vašu web stránku

Na každej web stránke vygenerovanej službou BiznisWeb je krátky textový odkaz na službu BiznisWeb a autora služby. Ak Používateľ nechce mať na svojej web stránke odkaz na službu BiznisWeb.sk, môže si objednať doplnkovú službu - "odstránenie päty BiznisWeb.sk zo stránky" cez objednávkový formulár.

Poskytovateľ služby BiznisWeb môže uviesť hyperlinku a ukážky web stránky Používateľa pre svoju propagáciu, napríklad na web stránkach Poskytovateľa, v tlačových informáciach, či v akejkoľvek inej reklamnej komunikácii.

4. Testovacie obdobie

Používateľ má k dispozícii 15 dní pre otestovanie a vyskúšanie služby zdarma. Ihneď po objednaní služby Používateľom (pomocou objednávkového formulára na BiznisWeb.sk, v redakčnom systéme Flox, alebo pomocou e-mailu), prechádza stav služby do predplateného obdobia a Poskytovateľ zašle Používateľovi zálohovú faktúru (Výzvu na úhradu). Používateľ nemôže ďalej využívať zostávajúce dni testovacieho obdobia zdarma, pretože služba prechádza do predplateného obdobia.

 

5. Postihy za neuhradenie faktúry

3 dni po dátume splatnosti deaktivovanie stránky, zákaz prístupu do systému
14 dní po dátume splatnosti faktúry odobratie domény, respektíve internetovej adresy, vymazanie databázy internetovej stránky a FTP zo servera

 

6. Ukončenie služby, odstúpenie od zmluvy

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez uvedenia dôvodu ukončiť poskytovanie služby za týchto podmienok:

 • stránky porušujú zákony štátu, v ktorom sa služba prevádzkuje alebo sú v rozpore s dobrými mravmi, ponúkajúce pornografický materiál (obrázky, video, text),
 • na stránkach je ponúkaný nelegálne získaný softvér alebo podobné produkty, za účelom jeho predaja alebo poskytovania tretím osobám,
 • obsah stránok poškodzuje dobré meno prevádzkovateľa,
 • stránky nie sú aktívne, na stránkách nebol viac ako 2 mesiace zaznamenaný žiadny prístup (táto podmienka neplatí pre platiacich používateľov),
 • pri registrácii stránky bol zadaný neexistujúci e-mail, neexistujúce IČO, DIČ alebo IČ DPH spoločnosti •použivateľ porušuje všeobecné obchodné podmienky používania služby BiznisWeb.sk,
 • ak používateľ porušuje podmienky spoločnosti Google pre inzerciu v reklamnom systéme Google AdWords alebo v Google AdSense
 • stránky sú zamerané na rozširovanie nevyžiadaných e-mailov (spam), či verejné chat-stránky,
 • stránky extrémne preťažujú databázové systémy,
 • stránky obsahujú nadmerné množstvo filmových a hudobných súborov (mp3, mpeg, avi, atď.).

Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch nie je Prevádzkovateľ služby povinný vrátiť predplatné služby BiznisWeb.sk.

V prípade ukončenia služby pred uplynutím predplateného obdobia na základe žiadosti Používateľa, nie je Prevádzkovateľ služby povinný vrátiť predplatné služby BiznisWeb.sk.

6.1. Odstúpenie od zmluvy

 • Spotrebiteľ (fyzická osoba) má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon") podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Po uplynutí 14 dní spotrebiteľ stráca možnosť odstúpenia od zmluvy.
 • Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy doručiť osobne alebo poštou najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch.
 • Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*" – hviezdičkou.(http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie od zmluvy.pdf).
 • Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.
 • Tieto ustanovenia v bode 6.1. Odstúpenie od zmluvy sa neuplatňujú pre objednávateľa služby BiznisWeb.sk, pokiaľ je právnickou osobou.

 

7. Zmena balíka služieb

Používateľ si môže v START stránke v administrácii webu doobjednať bloky z vyššej verzie, resp. zvoliť si iný balík služieb (napr. objedná si prechod z balíka Start na Standard alebo opačne). Používateľ objedná zmenu balíka služieb aj odoslaním žiadosti o zmenu balíka cez kontaktný formulár, potom Prevádzkovateľ nastaví balík služieb podľa žiadosti Používateľa.

Zmena v balíku služieb sa uskutoční od nasledujúceho fakturačného obdobia po úhrade splatných predfaktúr za súčané fakturačné obdobie. Pri zmene na nižší balík služieb Prevádzkovateľ nevracia rozdiel predplatného za služby BiznisWeb.sk za obdobie od momentu objednávky nižšieho balíka služieb po ukončenie súčasného fakturačného obdobia vyššieho balíka služieb.

8. Registrácia domén a zmena vlastníka domén (.sk, .cz, .com, .eu...)

Prevádzkovateľ služby BiznisWeb.sk registruje domény pri obdržaní objednávky tzv. zrýchleným spôsobom, kedy vlastníkom domény je IRISOFT s.r.o.. Registrátorom domén je IRISOFT, s.r.o., alebo WEBGLOBE, s.r.o.. Na požiadanie zákazníka zaregistrujeme doménu do jeho vlastníctva. Zmena vlastníctva domény z IRISOFT s.r.o. na používateľa služby je možná kedykoľvek, IRISOFT s.r.o. neúčtuje za to žiadne poplatky.

Ak si používateľ objednal doménu, ktorá je už registrovaná ako ochranná známka v Slovenskej republike, môže IRISOFT s.r.o. ako vlastník a registrátor domény po obdržaní výzvy od vlastníka ochrannej známky, previesť vlastníctvo domény na vlastníka ochrannej známky. Zároveň na žiadosť vlastníka ochrannej známky môže IRISOFT s.r.o. pozastaviť prevádzku tejto domény na web stránke, vytvorenej v BiznisWeb.sk

V prípade porušenia, alebo podozrenia na porušenie, autorských práv tretích strán ma poskytovateľ právo uskutočniť vo web stránke používateľa služby BiznisWeb zmeny ktoré zamedzia ďalšiemu porušovaniu autorských práv tretích strán.

 

9. Ochrana osobných údajov

Používateľ vyplnením formulára v Krok 2 pri vytváraní testovacej web stránky dáva súhlas na spracovanie osobných údajov a to: Meno a priezvisko, e-mail.

Používateľ vyplnením objednávkového formulára BiznisWeb.sk dáva súhlas na spracovanie osobných údajov a to: Meno a priezvisko, kontaktná adresa, telefónne číslo, emailová adresa.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že neposkytne osobné údaje tretej strane. Poskytnuté dáta budú použité iba pri vzájomnej komunikácii alebo za účelom realizácie objednaných služieb. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak.

Používateľ, ktorý je fyzickou osobou potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 1 písm. i), § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov") so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov Poskytovateľom a ich použitím na fakturačné účely, registráciu domény a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms). Používateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

Používateľ udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na používanie osobných údajov dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.

Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Používateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov Užívateľa pred ich stratou, poškodením alebo zničením.


Dohoda o zachovaní mlčanlivosti medzi sprostredkovateľom a prevádzkovateľom

Sprostredkovateľ sa zaväzuje dodržať všetky potrebné opatrenia, aby nedošlo k úniku informácií obsiahnutých v dokumentoch (papierových i elektronických), najmä aby nedošlo k:
– odovzdaniu informácií ( osobných údajov )o zákazníkoch klienta tretej osobe,
– zverejneniu informácií o zákazníkoch klienta
– rozmnoženiu a rozšíreniu informácií o zákazníkoch klienta,
– prístupu k informáciám neoprávnenými osobami,
– úniku informácií akýmkoľvek, aj nedbalostným konaním sprostredkovateľa a jeho zamestnancov a tiež nepoužije a nezneužije tieto informácie na ďalšie účely, inak.

Akékoľvek vyššie uvedené informácie je možné použiť inak len s predchádzajúcim písomným súhlasom druhej strany. V prípade pochybností o účele použitia informácií sa predpokladá, že je potrebný na ich použitie predmetný súhlas.

 

10. Autor služby a redakčného systému

Autor redakčného systému FLOX CMS je IRISOFT, s.r.o.. Spoločnosť vlastní všetky práva duševného vlastníctva, zdrojové kódy, vrátane dobrej povesti na FLOX CMS, úpravy alebo zmeny. IRISOFT, s.r.o. je autorom grafických návrhov, používaných v BiznisWeb.sk, šablón a samotnej služby BiznisWeb.sk.

Používateľ služby BiznisWeb.sk a tretie strany sa zaväzujú v prípade akéhokoľvek porušenia záväzkov a neoprávneného zásahu do autorského práva (skopírovanie stránky, grafických návrhov ap.) poskytnúť autorovi nemajetkovú ujmu v peniazoch, pričom právo na náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia zostáva nedotknuté.

V Trenčíne, 18.5. 2007